Klubbens vedtægter

Foreningen FS Hashøjs vedtægter er senest blevet revideret d. 1. februar 2020, og kan læses nedenfor eller downloades som en pdf-fil her: FS Hashøj vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1:
Foreningens navn er FS Hashøj.

Stk. 1a:
Foreningens navn er en forkortelse af Fodboldsammenslutningen Hashøj.

Stk. 1b:
Foreningen er stiftet den 30. oktober 2008.

Stk. 1c:
FS Hashøj er startet som en sammenslutning af fodboldafdelingernes juniorhold i Sørbymagle IF, Hashøj IF og IF62, Dalmose den 1. januar 1996.

Stk. 2:
Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune i Region Sjælland.

§2 Tilhørsforhold

Stk. 1:
Klubben er tilsluttet DBU Sjælland under DBU/DIF og er underlagt disses love og bestemmelser.

Stk. 2:
Herunder hører den til enhver tid gældende dopingpolitik.

Stk. 2a:
Det betyder, at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen.

Stk. 2b:
Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne, eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering af kontingent.

§3 Formål

Stk. 1:
FS Hashøjs formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighederne i dyrkelsen af idræt i form af fodbold for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 2:
FS Hashøj og medlemmerne i foreningen skal arbejde mod et socialt og ambitiøst fællesskab med plads til idræt på alle niveauer.

§4 Organisationsforhold

Stk. 1:
FS Hashøj ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning, valg m.v. er beskrevet i §12, mens dens opgaver og beføjelser er beskrevet i §13.

Stk. 2:
Bestyrelsen består af fem, syv eller ni medlemmer. Inkluderet i antallet er en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand, næstformand og kasserer, vælges for en periode på to år.

Stk. 3:
Der kan efter bestyrelsens beslutning etableres afdelinger med andre aktiviteter end de nævnte, blot der handles i overensstemmelse med foreningens formål jvf. §3.

§5 Optagelse og udmeldelse af medlemmer

Stk. 1:
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der vil følge foreningens formål jvf. §3.

Stk. 1a:
Passive medlemmer er dem, der ønsker at være en del af FS Hashøj uden at deltage i en aktivitet.

Stk. 2:
Som gyldigt medlem af fodboldafdelingen skal man have overdraget spillercertifikat til foreningens bestyrelse, hvis et sådant er nødvendigt ifølge gældende regler hos DBU Sjælland.

Stk. 3:
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til foreningens kasserer.

§6 Kontingent

Stk. 1:
Kontingentfastsættelse samt opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen inden den årlige generalforsamling.

Stk. 2:
Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for betaling af kontingent, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2a:
Fritaget for kontingent er medlemmer af bestyrelsen, samt trænere og assistentrænere. Varetages sådan et hverv som bestyrelsesmedlem, træner eller assistenttræner ved at være forælder for et barn, er barnet fritaget for kontingent. Der kan kun opnås én kontingentfritagelse pr. funktion.

§7 Udelukkelse/eksklusion af medlemmer

Stk. 1:
Når et medlem er i kontingentrestance udover tre måneder, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel udelukke vedkommende.

Stk. 1a:
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan blive medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 2:
Et medlem kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere tid (karantæne) ved overtrædelse af FS Hashøjs vedtægter, bestemmelser eller etiske normer.

Stk. 3:
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Stk. 3a:
Hvis et medlem er blevet ekskluderet, kan vedkommende først søge medlemskab ved opstart af næste sæson. Bestyrelsen skal have skriftlig ansøgning om optagelse fjorten dage inden sæsonstart.

Stk. 3b:
Hvis et medlem er blevet ekskluderet, kan vedkommende kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love jvf. §17.

Stk. 3c:
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle FS Hashøjs anliggender.

Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af året.

Stk. 3:
Den ordinære generalforsamling i FS Hashøj indkaldes med mindst fire ugers varsel via klubbens hjemmeside med offentliggørelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 4:
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 5:
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemmeret pr. medlem. Det samme har ledere, instruktører og trænere. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§9 Dagsorden

Stk. 1:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af stemmetællere
 4. Hovedformandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §4 og §12
  2. Valg af suppleanter i henhold til §12
  3. Valg af bilagskontrollanter i henhold til §16
 8. Eventuelt

§10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog jvf. §7 og §17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foregå skriftligt blot ét medlem ønsker dette, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 3:
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en tredjedel stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 1a:
I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest seks uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst fjorten dages varsel.

Stk. 1b:
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af foreløbig dagsorden gælder bestemmelserne i §8 og §9, dog ikke §8 stk. 3, hvor indkaldelsesvarslet er nedsat fra fire uger til fjorten dage.

§12 Bestyrelsen

Stk. 1:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 2:
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode og kan genvælges.

Stk. 3:
Ved en bestyrelse på fem medlemmer er tre bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, mens to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Ved en bestyrelse på syv medlemmer er fire bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, mens tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Ved en bestyrelse på ni medlemmer er fem bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, mens fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 4:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Personerne skal vælges blandt bestyrelsens valgte repræsentanter.

Stk. 5:
Såfremt henholdsvis formand, næstformand eller kasserer afgår i utide, vælger bestyrelsen en ny henholdsvis formand, næstformand eller kasserer, der overtager disse vedtægters beskrevne ansvar.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Hvilken suppleant, der indtræder, besluttes af bestyrelsen.

Stk. 6:
Alle medlemmer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. Valgbare er også én forælder pr. aktive udøver indtil barnets 18. år, samt ledere, instruktører og trænere.

Stk. 7:
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§13 Bestyrelsens opgaver, beføjelser m.v.

Stk. 1:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2:
Bestyrelsen varetager alle foreningens fælles interesser, og har det overordnede ansvar for foreningen, herunder de enkelte afdelingers daglige drift og økonomi.

Stk. 2a:
Kassereren har til opgave at varetage kontingentadministration, dvs. i samarbejde med resten af bestyrelsen at opkræve kontingent og følge op på restancer. Endvidere at medvirke ved aktiviteter til fremme af medlemspleje og lignende.

Stk. 3:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, dog jvf. §7 og §17.

Stk. 4:
I formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 5:
Er der stemmelighed bortfalder et forslag, jvf. almindelig jura.

Stk. 6:
Over bestyrelsens forhandlinger føres der en protokol. Protokol godkendes senest på det efterfølgende møde.

Stk. 7:
Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

§14 Tegningsret

Stk. 1:
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

Stk. 2:
Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån træffes ved afstemning på generalforsamling og tegnes ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§15 Regnskab

Stk. 1:
Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

Stk. 1a:
Bestyrelsen skal mindst to uger inden generalforsamlingen afgive driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanterne.

Stk. 2:
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2a:
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

§16 Revision

Stk. 1:
På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske bilagskontrollanter, som afgår på skift, for en 2-årig periode.

Stk. 2:
Bilagskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med en påtegning.

Stk. 3:
Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§17 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§18 – Kåringer, priser og beviser

Stk. 1:
Som årets ”J” kan bestyrelsen i samråd med foreningens medlemmer efter hver sæson udnævne en person, der i særlig grad har gjort en indsats for FS Hashøj det foregående år.

Stk. 2:
Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne personer, der har en særlig tilknytning til FS Hashøj eller i særlig grad har gjort en indsats for FS Hashøj. Æresmedlemmer har kontingentfritagelse.

§19 Foreningens opløsning.

Stk. 1:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på den ekstraordinære generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

Stk. 1a:
På den ekstraordinære generalforsamling skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Her er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Stk. 1b:
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Slagelse Kommune.

Således vedtaget af bestyrelsen og godkendt på generalforsamlingen lørdag den 1. februar 2020.